Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА

www.ecozavivki.bg; www.ecozavivki.com

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ.

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЕКО ЗАВИВКИ “ ЕООД, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.ecozavivki.bg или www.ecozavivki.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Потвърждавам поръчката си, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Наименование на Доставчика: „ЕКО ЗАВИВКИ “ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул.“Вардар“ бл.15, ет.2, ап.10.
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Перник, ул.“Вардар“ бл.15, ет.2, ап.10.
 4. Данни за кореспонденция: гр. Перник, ул.“Вардар“ бл.15, ет.2, ап.10
 5. ЕИК 207295943
 6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: не е регистриран поради отпадане на задължението;
 7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
www.kzp.bg

 1. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на електронния магазин, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на електронния магазин не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 3. След натискане (кликане) на бутона „Потвърждавам поръчката си“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението се счита, че е сключен договор за покупко-продажба от страна на потребителя, към „ЕКО ЗАВИВКИ“ЕООД.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката, замяна на артикулите в поръчката или да изчака изпращането, когато продуктът е наличен.
  6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

 1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ДОСТАВЧИКЪТ. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от сайта са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8.1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8.2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ЦЕНИ

 1. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до Приемащ офис на куриерската фирма, обслужваща ДОСТАВЧИКЪТ. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина ДОСТАВЧИКЪТ.
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКЪТ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.ecozavivki.bg или www.ecozavivki.com.
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на www.ecozavivki.bg или www.ecozavivki.com се задължава при ползване на услугите:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.ecozavivki.bg или www.ecozavivki.com услуги;
 • да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.ecozavivki.bg или www.ecozavivki.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14.1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.ecozavivki.bg или www.ecozavivki.com.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.ecozavivki.bg или www.ecozavivki.com.

17.1. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа годност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

 1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
 3. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: ecozavivki@gmail.com. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които ДОСТАВЧИКЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДОСТАВЧИКА.
 5. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДОСТАВЧИКЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

–         при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

–         по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

–         Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

–         При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

–         При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

–         В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

–         В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на ползвателите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.ecozavivki.bg или www.ecozavivki.com на своя компютър.

27 Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

 1. Интернет магазина www.ecozavivki.bg или www.ecozavivki.comе собственост на „ЕКО ЗАВИВКИ“ ЕООД, ЕИК 207295943
 2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „ЕКО ЗАВИВКИ “ ЕООД, съобразно българското законодателство.